Algemene Voorwaarden

  

 

Artikel 1.  Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

·       Opdrachtnemer  Praktijk Samengezind gevestigd te Waalwijk, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68425201

gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; 

·       Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind; 

·       Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer; 

·       Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer; 

·       Diensten: Alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 

·       Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan. 

·       Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

  

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst

    tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op   

       toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn. 

3.  Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling

 

1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een

      Overeenkomst een gesprek plaatsvinden. 

2. Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene    

      Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien en te downloaden op www.praktijksamgezind.nl

3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening

    betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het

    ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.   

 

Artikel 4. Overeenkomst

 

1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn   

      gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend. 

2. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of 

      anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.

3. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige

    wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.

4. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende  

     ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het

     Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in

    geval van wijzigingen in de begeleiding. 

5. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht

    om Opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om

    het Kind te begeleiden. 

6. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de  gevolgen hiervan voor

    rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere

    ouder wordt aangesproken.

 

 Artikel 5. Regels rond afspraken

 

1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg

    te dragen dat zij op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig zijn.

2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Opdrachtgever niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de

    sessie en/of activiteit voortduurt na het  overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.

3. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient

      hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. 

5. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van

    overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de

      afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

6. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen

    doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit

      verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

  

Artikel 6. Tarieven

 

1. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte

    tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven. 

2. De geldende tarieven staan vermeld op www.praktijksamengezind.nl en worden op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden.

    Bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven, bijvoorbeeld omdat het begeledingstraject wordt gefinancierd vanuit het 

      persoonsgebonden budget.  

3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan 

    Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te     worden aangekondigd.

  

Artikel 7.        Factuur en betaling

 

 1. Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient

    facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen. 

2. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.

3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien

    dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan

    Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy

 

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie

    geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende

    ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.

3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de

    toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene

      Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed

    vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk

    schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.

2. Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

3. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de

    nakoming van verplichtingen uit  Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.

4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de

    verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico. 

5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid,

    doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden. 

6. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens

    opzet of grove schuld.

 

Artikel 10. Klachten en geschillen

 

1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

2. Cliënten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan  

    door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager

      de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.

 

 Artikel 11. Slotbepalingen

 

1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Opdrachtnemer; www.praktijksamengezind.nl.